Społeczne Towarzystwo Oświatowe Legendy, których nie znacie
Patriotyzm Jutra
  aktualności     o programie     regulamin     jury     legendy     patroni medialni     galeria     linki     kontakt  
regulamin

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„LEGENDY KTÓRYCH NIE ZNACIE”

I. Cele konkursu

 1. Wzmocnienie identyfikacji młodzieży z dziedzictwem kulturowym miejsca zamieszkania, budowanie więzi lokalnych.
 2. Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy.
 3. Edukacja patriotyczna młodzieży poprzez możliwości indywidualnej wypowiedzi literackiej związanej z małą ojczyzną, regionem zamieszkania.
 4. Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym społeczności lokalnych poprzez publikację nagrodzonych prac.

II. Udział w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Uczestnictwo w konkursie zapewnia uczniom nadesłanie pracy konkursowej w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem.
 3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 opowiadanie nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.

III. Tematyka prac konkursowych

 1. Praca konkursowa powinna być związana tematycznie z regionem, miejscem zamieszkania lub urodzenia uczestnika konkursu.
 2. Treścią opowiadania powinna być legenda znana lub wykreowana przez piszącego, dotycząca zabytku (np. zamek, pałac, dom), miejsca (np. jezioro, staw, góra, jaskinia, mogiła) lub osoby.
 3. Praca powinna być zaopatrzona w aneks zawierający krótką, kilkuzdaniową informację dotyczącą opisywanego obiektu i jego ilustrację wykonaną w dowolnej technice (fotografia, szkic, rysunek itp.).
 4. Wybór prezentowanych treści pozostawiony jest autorowi pracy w ramach tematu konkursu.

IV. Forma prac konkursowych

 1. Praca konkursowa – opowiadanie nie przekraczające 8 000 znaków wraz z aneksem powinna być przesłana w dwóch formach:
 2. formie wydruku na papierze formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5
 3. formie elektronicznej (CD lub dyskietka).
 4. Praca w obu formach podpisana powinna być hasłem, z dopiskiem: GIMNAZJUM lub LICEUM
 5. Do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie oznaczonej hasłem pracy formularz zgłoszeniowy z następującymi informacjami:
  • tytuł opowiadania
  • imię, nazwisko, wiek autora
  • adres zamieszkania, numer telefonu autora
  • adres e-mail autora
  • nazwa i adres szkoły
  • imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna
  • zgoda na nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej i w tomie opowiadań

V. Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Zgodność z tematem konkursu
 2. Oryginalność prezentowanych treści
 3. Walory literackie
 4. Wartość dokumentacyjna aneksu.

VI. Ocena prac konkursowych przez internautów

Prace uczniów zakwalifikowanych przez jury do grona laureatów, będą prezentowane na stronie konkursu (www.patriotyzmjutra-legendy.sto.org.pl) z zaznaczeniem kategorii wiekowej (gimnazjum, liceum). Na każde opublikowane na stronie opowiadanie będzie można głosować przez 10 dni od daty jego publikacji, przyznając punkty w skali od 1 do 10. Autor opowiadania, które uzyska najwięcej punktów zostanie zwycięzcą internautów.

VII. Terminarz konkursu

 1. Prace konkursowe w formie określonej w punkcie IV niniejszego regulaminu należy nadesłać do 24 września 2007 r. na adres Biura organizacyjnego konkursu.
 2. W dniach 26 września – 15 października 2007 r. odbędzie się internetowy finał, który wyłoni zwycięzcę internautów
 3. Do dnia 15 października 2007 r. jury wybierze najlepsze prace i ustali kolejność lokat dla każdej grupy wiekowej, opublikuje wyniki konkursu na stronie internetowej.
 4. Do dnia 19 października 2007 r. laureaci konkursu i ich opiekunowie otrzymają pisemne zaproszenie do udziału w gali kończącej konkurs.
 5. W dniu 8 grudnia 2007 r. odbędzie się uroczysta gala kończąca konkurs połączona z prezentacją wydanego przez organizatorów tomu nagrodzonych opowiadań.

VIII. Nagrody

 1. Uczestnicy konkursu (w każdej kategorii wiekowej), którym jury przyzna I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Prace wszystkich uczniów, którzy znajdą się w gronie laureatów konkursu zostaną opublikowane w tomie opowiadań.
 3. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy.
 4. Nagrodą dla laureatów konkursu będzie też sfinansowanie dwudniowego pobytu w Warszawie połączonego z udziałem w gali promującej tom opowiadań i zwiedzaniem stolicy.

IX. Skład jury

Przewodniczący:

Wojciech Starzyński, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Członkowie:

dr hab. Ewa Ihnatowicz – prof. UW, polonista
dr hab. Michał Kopczyński – prof. UW, historyk
Krzysztof Kwiatkowski – nauczyciel historii
Jan Olenowicz – nauczyciel języka polskiego

X. Dystrybucja tomu opowiadań

Tom opowiadań nagrodzonych prac (nakład 2 000 egz.) zostanie rozesłany nieodpłatnie do szkół i bibliotek. Nagrodzeni uczniowie otrzymają po 5 egzemplarzy książki. Organizatorzy nie przewidują wypłaty honorariów autorskich.

XI. Biuro organizacyjne

Społeczne Towarzystwo Oświatowe
ul. Nowy Świat 39
00-029 Warszawa
tel. / faks (022) 826 78 64, (022) 828 88 57
biuro@sto.org.pl, www.sto.org.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Koordynator programu – Ewa Wasilewska
Rzecznik prasowy STO – Agata Sołdaj


Społeczne Towarzystwo Oświatowe
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
tel./faks: 022 826 78 64, 022 828 88 57
Copyright © 2007 Społeczne Towarzystwo Oświatowe
@ webmaster